Bhadran Team 2019
        President         Treasurer      Secretary  
Bimalbhai R Patel  
07860 237 371  
bimal.Patel11@’btinternet.com  
Davendrabhai R Patel    
07900 931 974              
deven.Patel@’bhadran.com    
                      
Premila J Patel     
07824 631 617              premilaPatel@’hotmail.co.uk  
         Vice-PresidentAssistant TreasurerAssistant Secretary
Nitinbhai R Patel  
01293 51 6967  
nitinpatel@’bhadran.com    
Nilaben P Patel                                     
07870 425 967                                          nilapatel52@’hotmail.co.uk  
Nirupaben N Patel  
02089071184  
07804492576  
Nirupapatel58@’gmail.com  
Trustees  Trustees  Trustees  
Jagrutbhai J Patel  
020 7228 1029          
07985 410 282           amconews@’aol.com  
Jayrajbhai M Bhadranwala  
020 8902 8945  
07956 816 556  
lionjayraj@’hotmail.com  
Narendrabhai P Patel  
020 8907 1184      
narendrappatel@’ntlworld.com  
E.C. Members  E.C. Members  E.C. Members  
Pravinaben N Patel  
Pravinbhai A Patel  
0203 532 3344  
07940788496   pravinpatel@bhadran.com  
Sanjaybhai J Patel  
Edgware, Middlesex   sanjayhot@hotmail.com  
E.C. Members  E.C. Members  E.C. Members  
Kiranbhai Patel  
Southall
0208 571 0667  
079 5621 9952  
kiranpatel.29754@gmail.com  
Kinnari  D Patel  
Croydon  
0208 656 0826  
07834491420  
kinnaripatel68@hotmail.com    
Satishbhai M Patel
Leicester    
07903 056 325  
E.C. Members  E.C. Members  E.C. Members  
Harshaben J Patel  Harrow
020 8204 3172  
077131397979  
harsha.p27@hotmail.com  
Sulochanaben M Patel  
Barkingside  
020 8500 5961  
Suryakanthbhai N Desai  
Thornton Heath  
CR7 7LH   020 8683 4339  
CHHA GAM:  CHHA GAM:  CHHA GAM:  
Devendrabhai R Patel      
Crawley,
07900 931 974               devendrapatel@bhadran.com                         
Jayraj M Bhadranwala  
Wembley, Middlesex  
020 8902 8945  
07956 816 556  
lionjayraj@hotmail.com    
Bimalbhai R Patel   
Gerrards Cross
0149 487 0430  
07860 237 371   bimal.Patel11@btinternet.com
CHHA GAM:  CHHA GAM:  CHHA GAM:  
Narendrabhai M Patel    
Harrow  
020 8907 1184  
narendrapPatel@ntlworld.com  
Nilaben P Patel   
Winchmore Hill                                                    
020 8245 1846                                           
07870 425 967                                          nilaPatel52@hotmail.co.uk  
Nirupaben N Patel  
Harrow,   020 8907 1184  
07804 492 576
npatel@myersontooth.co.uk  
NCGO:  NCGO:  NCGO:  
Jayrajbhai M Bhadranwala  
Wembley, Middlesex    
020 8902 8945  
07956 816 556  
jayrajbhadranwala@outlook.com  
Rameshchandra S Patel  
Kingsbury   London,
020 8204 5522  
07985 447 839  
Cllr.ramesh.Patel@brent.gov.uk  
C.B. Patel
London N1
020 7613 0341
cb@abplgroup.com  
CGMI CGMI: CGMI:
Nilaben P Patel  
020 8245 1846 
07870 425 967                                         
nilapatel52@hotmail.co.uk  
Snehlataben R Patel
020 8908 1
777 07703 833 108
Snehal2637@gmail.com
Jayrajbhai M Bhadranwala
,Middlesex ,020 8902 8945 020 8902 3321 (business) 07956 816 556 j
ayrajbhadranwala@outlook.com
Chha Gam Garba committee:
Narendra P Patel
Snehlataben R Patel  
Nilaben P Patel
Devikaben J Bhandranwala
Harshaben J Patel
Joytiben A Patel
Nirupaben N Patel
Jayraybhai M Bhandranwala  
E.C. MembersTrustees  Trustees  
Prashantbhai B Patel Portsmouth    
023 9236 3899  
Rameshchandra S Patel   Kingsbury    
020 8204 5522  
07985 447 839  
Cllr.ramesh.Patel@’brent.gov.uk  
Snehalataben R Patel  
Harrow,
020 8908 1777  
07703 833 108   Snehal2637@’gmail.com  
E.C. Members  E.C. Members  E.C. Members  
Mrs Arti Patel-Ujenia  
Feltham    
07715 995 393  
whasssuuuuppp@’hotmail.com  
Kirtibhai R Patel                                                                                Crawley,              
01293 516967                         
07956 219 952                         kirtipatel@’bhadran.com                        
C.B. Patel  
London N1  
020 7613 0341  
cb@’abplgroup.com  
E.C. Members  E.C. Members  E.C. Members  
Devikaben J Bhadrannwala  
Wembley, Middlesex  
020 8902 8945  
Jyotiben A Patel  
01707 870 821  
jyotiPatel@’bhadran.com  
Late Shree: Maheshbhai B Patel